هیأت مدیره

     تصویر نام و نام خانوادگی سمت دراتحادیه نام مؤسسه تلفن


آقاي محمدعلی سلطانی

 

رئیس اتحادیه

استوديو سلطاني

همراه : 1366 206 0913
آتلیه : 3367600 031

آقاي محمدحسين حاجيان

نایب رئیس اول عكاسي هجرت آتلیه :  03133629145
همراه : 2762 111 0913
آقاي اكبر سلطاني نایب رئیس دوم عكاسي خاطره آتلیه :  03133632562
همراه : 7897 119 0913

آقاي عبدالرسول اسحاقیان

دبير اتحاديه

آتلیه  نقش جهان

همراه : 4745 913 0913

آقاي حميدرضا نعلبنديان

خزانه دار

جلوه ميكس (مهروماه)


همراه : 4745 913 0913

خانم  محبوبه بابائي 

بازرس اتحاديه

 آتليه گندم

 همراه : 5043 493 0913