فیلمبرداران دارای مجوز

 
ردیف نام واحد صنفی نام مسئول تلفن شماره مجوز توضیحات
1 استودیو سلطانی محمد علی سلطانی 3676600 093132061366  فیلمبردار
2 عکاسی هجرت محمدحسین حاجیان 3629145 09133123349  فیلمبردار
3 عکاسی نوربخش نورالله کریمیان 3671221 09131112762  فیلمبردار
4 عکاسی استقلال رمضانعلی حاج حیدری 3645213 09131111968 فیلمبردار
5 عکاسی آرمان علی ماندگاری 3649098 09131127260 فیلمبردار
6  عکاسی نقش جهان عبدالرسول اسحاقیان 3762903 09133267746 فیلمبردار
7 مؤسسه سفیر مرتضی محمدی 3655777 09133251686 فیلمبردار
8 عکاسی رستمی شهین پور حسینی 3625691 09132166330 فیلمبردار
9 لابراتوار درنا محمدرضا سرخی 3638440 09133040789 فیلمبردار
10 عكاسي سيما فيلم نورالله عمادي 3671736 09133096602 فيلمبردار
11 مؤسسه پردیس اصغر جنتی 33679302 09131051725 میکس فیلم
 12 عكاسي جلوه حميدرضا نعلبنديان  33648531  09365413031 فيلمبردار
 13  مؤسسه سدژ  اكبر نجار پور  33632330  09133675053  فيلمبردار
14 صدرا فيلم حميدرضا رستگاري   09133675351  فيلمبردار