آخرین فرصت تنظیم اظهارنامه

به نام خدا

.............................

قابل توجه  همکاران محترم

 

برای تنظیم اظهار نامه الکترونیکی مالیاتی عملکرد سال 1395

 

فقط تا پایان خرداد ماه فرصت باقیست ....

 

برای جلو گیری از جرائم مالیاتی و استفاده از معافیت های قانونی،

 تا 1396/03/31  

نسبت به تنظیم اظهارنامه الکترونیکی

 

اقدام نمائید و کدرهگیری را نزدخود نگهدارید

دیگر نیاز به ارائه پرینت کد رهگیری

به مراکز مالیاتی (اداره دارایی) نیست.

 

.........................................................