عنوان : افطاری سال 89

عنوان : افطاری سال 89

همسر هنرمند مرحوم استاد امان الله طریقی
از مجموعه: ( عکاسان اصفهان)