عنوان: عکاسان خمینی شهر

عنوان: عکاسان خمینی شهر

عکاس : جواد سلطانی
از مجموعه: ( عکاسان خمینی شهر )